25. februar 2018

Vedtægter

VEDTÆGTER
For
VETERAN CAFÉ Vordingborg

§ 1. Græsrodsbevægelsens navn er Veteran Café Vordingborg er en selvstændig organisation.

§ 2. Veteran Café Vordingborg hjemsted er Vordingborg Kommune og adressen er den til enhver tid siddende formands.

§ 3. Veteran Café Vordingborg formål er, at skabe et frirum for kommunens og omegnens veteraner og pårørende, uanset hvor og med hvilken organisation, de har været udsendt. Der skal være mulighed for samtale med ligesindede samt rådgivning om, hvordan man kan komme videre med sit liv, herunder få støtte af bisiddere ved kontakt med myndigheder og styrelser.

§ 4. Tegningsret for Caféen har den til enhver tid siddende formand og kasserer.

§ 5. Generalforsamling: På Veteran Café Vordingborg generalforsamling vælges hvert år Caféens bestyrelse, som består af 5 medlemmer. Herudover vælges en suppleant, en revisor og en revisorsuppleant.
a. Caféens bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer,
bestyrelsesmedlem) og sekretær.
b. Valget er gældende for 2 år og gennemføres således:
3 medlemmer vælges i ulige år og 2 i lige år.
c. Suppleanten vælges hvert år. Afgår 1 bestyrelsesmedlem uden for sin valgperiode indtræder
Suppleanten.
d. Revisoren vælges for 2 år.
e. Revisorsuppleanten vælges hvert år. Afgår revisoren uden for sin valgperiode indtræder
Suppleanten.
f. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
g. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og er gyldig, når den er
Indvarslet 14 dage forud. Brugere inviteres til at overvære generalforsamlingen.

§ 6. Caféens regnskaber fremlægges til behandling på Veteran Café Vordingborg generalforsamling.
Regnskabsåret følger kalenderåret.

a. Sponsorater og donationer
1. Sponsorater/ donationer skænket til særlig anvendelse påføres bemærkning herom i
Regnskabet og indsættes/anvendes hertil via bevægelsens konto.
2. Evt. medfølgende regnskabsinstrukser følges.

b. Offentlige puljemidler
1. Offentlige puljemidler, der er tildelt til særlige formål, anvendes alene til disse formål.
En eventuel medfølgende regnskabsinstruktion skal følges.
2. Anvendelse af midler fra offentlige puljemidler er underkastet offentlig kontrol med
Særskilte krav til regnskabsførelse og regnskabsaflæggelse.

Regnskabet skal forud for fremlæggelsen være revideret og påtegnet af revisoren.

§ 7. Bestyrelsesformanden indkalder til ledermøde en gang i kvartalet mhp. at fastlægge vagtskema og
Drøfte løbende sager. Dagsorden udsendes af sekretæren mindst en uge før mødet. Der føres et
Beslutningsreferat for møderne, der underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer.

§ 8. a. Ved opløsning af græsrodsbevægelsen skal dennes midler anvendes til fordel for veteraner og
Effekter anvendes til fordel for FN-museet.
b. Ved omorganisering til en egentlig forening skal dennes midler overføres til fortsat støtte af
Arbejdet for Veteraner i Vordingborg området.

Vedtægter i udkast fra stiftende generalforsamling er tilrettet ved første ordinære bestyrelsesmøde i Veteran Café Vordingborg den 18. maj 2016.

Vordingborg den 23. maj 2016

Henning Østergaard Nielsen, formand
Per Lorenz Hinrichsen, næstformand
Helge Randsbæk, kasserer
Conni Simmons, sekretær
Gert Reinhold Frandsen, bestyrelsesmedlem