16. april 2024

Vedtægter

VEDTÆGTER

for

Veteran Café Vordingborg

Vedtægter for Veteran Café Vordingborg (Printvenlig udgave).

§ 1. Veteran Café Vordingborg er en selvstændig forening.

§ 2. Veteran Café Vordingborgs hjemsted er Vordingborg Kommune og adressen er den til enhver tid siddende formands.

§ 3. Veteran Café Vordingborgs formål er at skabe et frirum for kommunens og omegnens veteraner og pårørende uanset hvor og med hvilken organisation, de har været udsendt. Der skal være mulighed for samtale med ligesindede samt rådgivning om, hvordan man kan komme videre med sit liv, herunder få støtte af bisiddere ved kontakt med myndigheder og styrelser.

§ 4. Medlemskab. Veteraner og frivillige kan tegne medlemskab i Veteran Café Vordingborg ved betaling af et årligt kontingent, der fastsættes på generalforsamlingen. I 2017 er kontingentet kr. 100,- og dækker kalenderåret. Som betalende medlem har man stemmeret til generalforsamlingen.

§ 5. Alle veteraner og frivillige uanset medlemskab af Veteran Café Vordingborg, kan benytte og arbejde som frivillig         i caféen.

§ 6. Tegningsret for Veteran Café Vordingborg har den til enhver tid siddende formand og kasserer.

§ 7. Generalforsamling: På Veteran Café Vordingborgs generalforsamling vælges hvert år caféens bestyrelse, som               består af fem medlemmer. Herudover vælges en suppleant, en revisor og en revisorsuppleant.

a. Caféens bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer,  bestyrelsesmedlem og                      sekretær.

b. Valget er gældende for 2 år og gennemføres således:

     3 medlemmer vælges i ulige år og 2 i lige år.

c. Suppleanten vælges hvert år. Afgår 1 bestyrelsesmedlem uden for sin valgperiode indtræder suppleanten.

d. Revisoren vælges for 2 år, normalt i lige år.

e. Revisorsuppleanten vælges hvert år. Afgår revisoren uden for sin valgperiode indtræder suppleanten.

f. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

g. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og er gyldig, når den er indvarslet 14 dage forud.
Brugere og frivillige inviteres til at overvære generalforsamlingen.

§ 8.  Veteran Café Vordingborgregnskaber fremlægges til behandling på generalforsamlingen.

Regnskabsåret  følger kalenderåret.

a. Sponsorater og donationer.

1. Sponsorater/ donationer skænket til særlig anvendelse påføres bemærkning herom i regnskabet og indsættes/anvendes hertil via bevægelsens konto.

2. Evt. medfølgende regnskabsinstrukser følges.

b. Offentlige puljemidler

1. Offentlige puljemidler, der er tildelt et særlige formål, anvendes alene til dette formål.

                   En eventuel medfølgende regnskabsinstruktion skal følges.

2. Anvendelse af midler fra offentlige puljemidler er underkastet offentlig kontrol med  særskilte krav til             regnskabsførelse og regnskabsaflæggelse.

   Regnskabet skal forud for fremlæggelsen være revideret og påtegnet af revisoren.

§ 9. Bestyrelsesformanden indkalder til ledermøde en gang i kvartalet mhp. at fastlægge vagtskema og drøfte                løbende sager. Dagsorden udsendes af sekretæren mindst en uge før mødet. Der føres et beslutningsreferat for møderne, der underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer.

§ 10. Ved opløsning af foreningen skal dennes midler anvendes til fordel for veteraner og effekter anvendes til fordel for FN-museet.

Vedtægter i udkast fra stiftende generalforsamling er tilrettet ved første ordinære bestyrelsesmøde i Veteran Café Vordingborg den 18. maj 2016.

Igen ændret den 8. marts 2017 som følge af beslutning om omdannelse til forening på 1. ordinære generalforsamling den 22. februar 2017.

Vordingborg den 8.marts 2017

Henning Østergaard Nielsen                                                               Per Lorenz Hinrichsen
Formand                                                                                        Næstformand

Helge Randsbæk                                                                            Conni Simmons
Kasserer                                                                                             Sekretær

Gert Reinhold Frandsen
Bestyrelsesmedlem