20. juni 2024

Generalforsamling i Veteran Café Vordingborg

Veteran Café Vordingborg indkalder hermed til den årlige generalforsamling.

Onsdag den 7. marts klokken 19.00 på KFUM Soldaterhjem, Vestervej 3, 4760 Vordingborg

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning, evt. suppleret af bestyrelse og frivillige
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent. Afhænger af om vedtægtsændringer vedtages
6. Valg til bestyrelsen jf. §5
7. Valg af revisor og revisorsuppleant jf. §5
8. Eventuelt

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 28. februar. De sendes til formanden på
H.OE.NIELSEN@GMAIL.COM.

 

Med venlig hilsen

Henning Østergaard Nielsen
Formand
Veteran Café Vordingborg